Algemene voorwaardenAlgemene voorwaarden

 1. Algemene bepalingen

1.1 Het SoulSteps Festival wordt gehouden op 4  t/m 8 Augustus 2021 op De Uelenspieghel groepsaccommodatie, natuurcamping en activiteitencentrum

Winkelsteeg 5 – 7975 PV – Uffelte.

E-mail: info@soulsteps.nl

Website: http://www.soulsteps.nl

Bank: IBAN:

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand komt in het kader van het bezoek aan het evenement en de aanschaf van alle toegangstickets daarvoor tussen de bezoeker (hierna te noemen: de “klant”) en de organisatie, Leonie de Rouw en Rob van de Griend (hierna te noemen: de “organisatie”), ongeacht hoe die tot stand komt. Door de aanschaf en/of gebruik van een ticket en/of betreding van de locatie van het evenement, te noemen: de ‘evenementlocatie’, gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

1.3 De evenementlocatie kan huisregels hanteren, die naast deze algemene voorwaarden gelden en op de website van de organisatie www.soulsteps.nl en/of op de evenementlocatie te vinden zijn. De bezoeker verklaart zich door het kopen van het ticket op voorhand ook met die huisregels akkoord.

1.4 De organisatie kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat de organisatie dit op de betreffende website van de organisatie zal melden.

1.5 Het SoulSteps Festival heeft het doel toegankelijk te zijn voor iedereen die geraakt wil worden in zijn of haar hart, heilige huisjes in zichzelf omver te willen werpen door in contact te komen met contrasterende kunstuitingen en samen met anderen een veilige en inspirerende haven te creëren.

1.5 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die door, namens of met de organisatie worden gesloten ter uitvoering van de onder 1.5 genoemde doelstelling.

1.6 Onder deelnemer verstaan wij personen die een toegangskaart kopen voor het SoulSteps Festival, of op een andere manier deelnemen aan het festival.

1.7 Onder co-creator verstaan wij de personen die hun dienst op het SoulSteps Festival aanbieden als teamleider, healer, artiest of docent.

 

 1. Inschrijving

2.1 Inschrijving voor deelname aan het SoulSteps Festival is alleen mogelijk door middel van het kopen van een ticket via de ticketlink https://soulsteps.avayo.nl/ tenzij anders is overeengekomen.

2.2 Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het evenement en/of tickets wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt. Door bijkomende kosten van bijvoorbeeld reservering en/of betaling kunnen prijzen voor tickets hoger liggen dan de door de organisatie op de tickets geprinte prijzen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde verstrekte informatie.

2.3 De inschrijving wordt door SoulSteps Festival via het toesturen van een ticket per e-mail bevestigd na betaling van de deelnamekosten. Alleen als de deelnemer erom vraagt wordt een factuur verstrekt.

2.4 Alleen aanschaf via het Avayo provider-systeem op  www.soulsteps.nl garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant. De tickets worden éénmalig per e-mail verstrekt en dienen te worden getoond bij de entree van het festival.

2.5 De tickets zijn persoonsgebonden en mogen op geen enkele wijze verkocht of verstrekt worden aan derden. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om een persoon toegang te weigeren bij ongeldige tickets. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang.

2.6 De organisatie gaat ervan uit dat de houder van het toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant). De klant dient er zelf voor te zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van de tickets aangeschaft via het ticketsysteem.

2.7 De organisator is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van tickets door de koper door welke oorzaak dan ook.

2.8 Bij entree ontvangt de klant, op vertoon van een geldig toegangsbewijs en, indien erom verzocht een geldig identiteitsbewijs, een polsbandje. Dit polsbandje dient gedurende de gehele duur van het evenement om de pols te worden gedragen en mag niet worden afgedaan of van drager wisselen.

2.9 In geval van overmacht in de ruime zin des woord, waaronder in dit verband mede begrepen zieke en/of afzegging van de artiesten(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën etc. heeft de organisatie het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

2.10 Een ticket wordt eenmalig aan de bezoeker verstrekt en verschaft slechts de houder van het ticket (eenmalig) toegang tot het evenement en de evenementenlocatie. De door de organisatie geleverde tickets zijn en blijven eigendom van de organisator en worden aan de koper ter beschikking gesteld.

2.11 Met inschrijving voor het SoulSteps Festival geeft de deelnemer aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

2.12 Inschrijving geschiedt voor het gehele festival. Deelname per dag is niet mogelijk.

 

 1. Annuleringvoorwaarden

3.1

 • Bij annulering tot een maand voor aanvang,  wordt het volledige bedrag minus 20 % van de kosten teruggestort.
 • Bij annulering na 1 week voor het festival is 50% van het entréebedrag verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 1 week voor aanvang of na aanvang van het festival is het gehele bedrag verschuldigd. Het staat de deelnemer vrij om in dat geval het entreebewijs door te geven of verkopen aan een andere persoon. De deelnemer laat de organisatie van het SoulSteps Festival weten wie er voor in de plaats komt.

3.2 Als het SoulSteps Festival op last van derden gestaakt dient te worden tijdens het festival verleent de organisatie geen restitutie van inschrijfgelden.

 

 1. Aansprakelijkheid

4.1 Deelname aan (de activiteiten gedurende) het SoulSteps Festival geschiedt voor eigen rekening en risico. Dit geldt voor alle aanwezigen op het festival, te weten deelnemers, workshopgevers en vrijwilligers. De ouders van de aanwezige kinderen zijn aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door hun kinderen.

4.2 SoulSteps Festival is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal door derden.

4.3 De deelnemer en/of workshopgever is aansprakelijk voor de door hem/haar veroorzaakte beschadiging aan gebouwen, tenten en apparatuur.

4.4 SoulSteps Festival is niet verantwoordelijk voor jouw gedrag met betrekking tot maatregelen wegens het coronavirus of wat voor maatregelen dan ook. Je gedrag is je eigen keuze.

 

 1. Kinderen

5.1 Tijdens het festival zijn de ouders of verzorgers ten alle tijde verantwoordelijk voor hun kinderen.

 

 1. Privacy

6.1 Persoonlijke gegevens van de deelnemers en workshopgevers worden door de organisatie niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan in verband met het SoulSteps Festival

6.2 Tijdens het festival worden foto’s gemaakt, die voor publicaties kunnen worden gebruikt. Door deel te nemen aan het  SoulSteps Festival geeft de deelnemer stilzwijgend te kennen daar geen bezwaar tegen te maken. Er wordt zorgvuldig omgegaan met foto’s die binnen workshops worden gemaakt. Vooraf of achteraf wordt toestemming gevraagd als we deze willen gebruiken. Van deelnemers wordt hetzelfde verwacht.

 1. Veiligheid

7.1 Bij alle activiteiten tijdens het SoulSteps Festival  staat de veiligheid en respect voor elkaar en de omgeving voorop. Aanwijzingen van de organisatie dienen ten allen tijde te worden opgevolgd. Iedere deelnemer en workshopgever wordt tevens geacht zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen.

7.2 De organisatie van het SoulSteps Festival behoudt zich het recht voor deelnemers van het festival te verwijderen indien zij zich niet aan de huisregels houden.

7.3 Als een deelnemer situaties signaleert die tot onveiligheid kunnen leiden, dient zij deze te melden aan de organisatie. Er is een vertrouwenspersoon aanwezig.

7.4 Deelnemers die bijzondere medische omstandigheden hebben, dienen dit voorafgaand aan het festival te melden bij de organisatie.

7.5 Roken is niet toegestaan op het terrein, alleen op daartoe aangewezen plaatsen.

 

8: Dieet, Allergieën, Medicatie, psychiatrische aandoeningen

8.1 De deelnemer dient tot uiterlijk 1 week van tevoren aan te geven of hij of zijn een allergie heeft (i.v.m. het eten) of een speciaal dieet volgt. De organisatie van het SoulSteps Festival doet haar best om de wensen m.b.t. dieet of allergie te vervullen, maar kan geen garantie geven in alle gevallen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk om  zijn of haar allergieën of diëten te bewaken tijdens het festival.

8.2 De deelnemer is er zelf van  bewust welke activiteiten hij of zij kan volgen in samenhang met het gebruik van medicatie.

8.3 De deelnemer met een psychiatrische achtergrond is zich van bewust dat het deelnemen aan sommige workshops nadelige invloed kan hebben op de gemoedstoestand. Het advies is om eerst behandelend arts te raadplegen alvorens men zich inschrijft voor dit festival.

8.4 SoulSteps Festival is niet verantwoordelijk voor de gevolgen bij eventuele escalatie m.b.t. fysieke of geestelijke gezondheid.

 

 1. Versie, Publicatie en Aanpassingen

9.1 Deze voorwaarden zijn onderhavig aan veranderingen.

9.2 Dit is versie: 2020

9.3 Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website van het SoulSteps Festival.

9.4 Kennelijke fouten of vergissingen in de flyers en andere publicaties zoals het internet binden het SoulSteps Festival niet. SoulSteps Festival behoudt zich het recht voor dergelijke data te wijzigen.

9.5 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.